contents view nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

contents view nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm contents view giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của contents view.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • contents view

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự xem xét nội dung