consumer cooperative nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

consumer cooperative nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm consumer cooperative giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của consumer cooperative.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • consumer cooperative

    * kinh tế

    hợp tác xã tiêu thụ