commercial warehouse nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

commercial warehouse nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm commercial warehouse giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của commercial warehouse.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • commercial warehouse

    * kinh tế

    kho thương dụng