commercial timber nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

commercial timber nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm commercial timber giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của commercial timber.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • commercial timber

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    gỗ thương phẩm