commercial symbol nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

commercial symbol nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm commercial symbol giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của commercial symbol.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • commercial symbol

    * kinh tế

    biểu tượng thương mại