commercial policy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

commercial policy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm commercial policy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của commercial policy.

Từ điển Anh Việt

  • Commercial policy

    (Econ) Chính sách thương mại

    + Các quy tắc được một nước áp dụng để điều hành hay quản lý chi tiêu và các hoạt động ngoại thương của mình