commercial grease nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

commercial grease nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm commercial grease giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của commercial grease.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • commercial grease

    * kinh tế

    mỡ kỹ thuật