column wide nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

column wide nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm column wide giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của column wide.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • column wide

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    bề ngang cột