column number nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

column number nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm column number giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của column number.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • column number

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    số cột