column head nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

column head nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm column head giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của column head.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • column head

    * kỹ thuật

    đầu cột

    đỉnh cột

    mũ cột