columnar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

columnar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm columnar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của columnar.

Từ điển Anh Việt

 • columnar

  /kə'lʌmnə/ (columned) /'kɔləmd/

  * tính từ

  hình cột, hình trụ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • columnar

  characterized by columns

  columnar construction

  Similar:

  columniform: having the form of a column

  trees with columniform trunks

  columnar forms

  a columnlike tree trunk

  Synonyms: columnlike