column-inch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

column-inch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm column-inch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của column-inch.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • column-inch

    * kinh tế

    insơ-cột