column tie nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

column tie nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm column tie giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của column tie.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • column tie

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    liên kết giằng cột (thép)