column huge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

column huge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm column huge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của column huge.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • column huge

    * kỹ thuật

    cột trụ