column leg nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

column leg nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm column leg giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của column leg.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • column leg

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    nhánh cột