column step nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

column step nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm column step giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của column step.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • column step

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    bậc của cột