column stem nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

column stem nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm column stem giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của column stem.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • column stem

    * kỹ thuật

    thân cột