column guides nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

column guides nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm column guides giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của column guides.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • column guides

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    dẫn viên cột