column input cell nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

column input cell nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm column input cell giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của column input cell.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • column input cell

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    ô nhập vào cột