climbing salamander nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

climbing salamander nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm climbing salamander giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của climbing salamander.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • climbing salamander

    any of several North American salamanders adapted for climbing with well-developed limbs and long somewhat squared-off toes

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).