climbing irons nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

climbing irons nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm climbing irons giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của climbing irons.

Từ điển Anh Việt

  • climbing irons

    /'klaimiɳ'aiənz/

    * danh từ

    (số nhiều) móc leo (móc sắt móc vào giày để leo cây hoặc núi) ((cũng) climber)