climbing ability nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

climbing ability nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm climbing ability giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của climbing ability.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • climbing ability

    * kỹ thuật

    khả năng leo dốc

    khả năng trèo dốc