climbing resistance nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

climbing resistance nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm climbing resistance giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của climbing resistance.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • climbing resistance

    * kỹ thuật

    ô tô:

    lực cản khi vượt dốc