climbing-film evaporator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

climbing-film evaporator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm climbing-film evaporator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của climbing-film evaporator.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • climbing-film evaporator

    * kinh tế

    thiết bị bốc hơi màng treo