climbing form nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

climbing form nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm climbing form giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của climbing form.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • climbing form

    * kỹ thuật

    ván khuôn leo