climbing of the wheel flange nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

climbing of the wheel flange nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm climbing of the wheel flange giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của climbing of the wheel flange.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • climbing of the wheel flange

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    hiện tượng gờ bánh xe trèo lên ray