climbing lily nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

climbing lily nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm climbing lily giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của climbing lily.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • climbing lily

    Similar:

    gloriosa: any plant of the genus Gloriosa of tropical Africa and Asia; a perennial herb climbing by means of tendrils at leaf tips having showy yellow to red or purple flowers; all parts are poisonous

    Synonyms: glory lily, creeping lily, Gloriosa superba

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).