climbing fern nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

climbing fern nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm climbing fern giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của climbing fern.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • climbing fern

    any of several ferns of the genus Lygodium that climb by twining

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).