climbing frame nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

climbing frame nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm climbing frame giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của climbing frame.

Từ điển Anh Việt

  • climbing frame

    khung leo cho trẻ em chơi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • climbing frame

    a framework of bars or logs for children to climb on