climbing film evaporator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

climbing film evaporator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm climbing film evaporator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của climbing film evaporator.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • climbing film evaporator

    * kỹ thuật

    thực phẩm:

    thiết bị bốc hơi treo