climbing onion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

climbing onion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm climbing onion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của climbing onion.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • climbing onion

    much-branched leafless twining South African herb cultivated as an ornamental for its bright green stems growing from large aboveground bulbs

    Synonyms: Bowiea volubilis

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).