class amphibia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

class amphibia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm class amphibia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của class amphibia.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • class amphibia

    Similar:

    amphibia: the class of vertebrates that live on land but breed in water; frogs; toads; newts; salamanders; caecilians

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).