cattle incline nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cattle incline nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cattle incline giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cattle incline.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cattle incline

    * kinh tế

    nghiêng cho gia súc