cattle-rustler nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cattle-rustler nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cattle-rustler giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cattle-rustler.

Từ điển Anh Việt

  • cattle-rustler

    /'kætl,rʌslə/

    * danh từ (từ Mỹ,nghĩa Mỹ)

    (như) cattle-lifter