cash dispenser nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cash dispenser nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cash dispenser giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cash dispenser.

Từ điển Anh Việt

  • cash dispenser

    * danh từ

    máy phát tiền

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cash dispenser

    * kinh tế

    máy rút tiền

Từ điển Anh Anh - Wordnet