cardiac reflex nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cardiac reflex nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cardiac reflex giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cardiac reflex.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cardiac reflex

    * kỹ thuật

    y học:

    phản xạ tim