branch (ed) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

branch (ed) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm branch (ed) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của branch (ed).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • branch (ed)

    * kỹ thuật

    chia nhánh

    phân nhánh