boot topping nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

boot topping nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm boot topping giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của boot topping.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • boot topping

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    dải mớn nước