assert nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

assert nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm assert giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của assert.

Từ điển Anh Việt

 • assert

  /ə'sə:t/

  * ngoại động từ

  đòi (quyền lợi...)

  to assert one's rights: đòi quyền lợi

  to assert oneself: đòi quyền lợi của mình

  xác nhận, khẳng định, quả quyết, quyết đoán

  to assert that: xác nhận rằng; quả quyết rằng

  this was asserted by several witnesses: nhiều người làm chứng đã xác nhận điều đó

 • assert

  khẳng định; giữ vững; bảo vệ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • assert

  * kỹ thuật

  bảo vệ

  khẳng định

  xác nhận

  toán & tin:

  giữ vững

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • assert

  state categorically

  Synonyms: asseverate, maintain

  insist on having one's opinions and rights recognized

  Women should assert themselves more!

  Synonyms: put forward

  Similar:

  affirm: to declare or affirm solemnly and formally as true

  Before God I swear I am innocent

  Synonyms: verify, avow, aver, swan, swear

  insist: assert to be true

  The letter asserts a free society