ase index nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ase index nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ase index giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ase index.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ase index

    * kinh tế

    chỉ số ASE