aseismic joint nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aseismic joint nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aseismic joint giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aseismic joint.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aseismic joint

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    khe chống động đất

    mối nối chống động đất