aseismic structures nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aseismic structures nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aseismic structures giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aseismic structures.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aseismic structures

    * kỹ thuật

    kết cấu chống động đất