aseptic worm nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aseptic worm nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aseptic worm giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aseptic worm.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aseptic worm

    * kỹ thuật

    y học:

    vết thương vô khuẩn