aseptic canning nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aseptic canning nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aseptic canning giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aseptic canning.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aseptic canning

    * kinh tế

    sự bảo quản vô trùng