aseptic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aseptic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aseptic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aseptic.

Từ điển Anh Việt

 • aseptic

  /æ'septik/

  * tính từ

  vô trùng, vô khuẩn

  * danh từ

  chất vô trùng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • aseptic

  * kinh tế

  sự vô trùng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • aseptic

  free of or using methods to keep free of pathological microorganisms

  a sterile operating area

  aseptic surgical instruments

  aseptic surgical techniques

  Synonyms: sterile