sterile nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sterile nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sterile giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sterile.

Từ điển Anh Việt

 • sterile

  /'sterail/

  * tính từ

  cằn cỗi, khô cằn

  sterile land: đất cằn cỗi

  không sinh sản, không sinh đẻ, hiếm hoi

  vô ích, không kết quả

  sterile effort: sự cố gắng vô ích

  vô trùng

  nghèo nàn, khô khan (văn học)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sterile

  * kỹ thuật

  không sinh lợi

  y học:

  vô sinh, vô khuẩn

  hóa học & vật liệu:

  vô trùng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sterile

  incapable of reproducing

  an infertile couple

  Synonyms: unfertile, infertile

  Antonyms: fertile

  deficient in originality or creativity; lacking powers of invention

  a sterile ideology lacking in originality

  unimaginative development of a musical theme

  uninspired writing

  Synonyms: unimaginative, uninspired, uninventive

  Similar:

  aseptic: free of or using methods to keep free of pathological microorganisms

  a sterile operating area

  aseptic surgical instruments

  aseptic surgical techniques