sterile-fruited nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sterile-fruited nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sterile-fruited giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sterile-fruited.

Từ điển Anh Việt

  • sterile-fruited

    * tính từ

    có quả lép, điếc