sterile-flowered nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sterile-flowered nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sterile-flowered giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sterile-flowered.

Từ điển Anh Việt

  • sterile-flowered

    * tính từ

    có hoa thui