sterile fermentation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sterile fermentation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sterile fermentation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sterile fermentation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sterile fermentation

    * kinh tế

    sự lên men vô trùng