sterile filtration nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sterile filtration nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sterile filtration giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sterile filtration.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sterile filtration

    * kinh tế

    sự lọc sát trùng